Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

krakoska
krakoska
8298 4832 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
krakoska
2131 ba5b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
krakoska
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
krakoska
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
krakoska
8071 50a9
krakoska
0371 4a8b
Reposted fromteijakool teijakool viahormeza hormeza
krakoska
4287 d7f4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapiehus piehus
krakoska
1437 f61a
Reposted fromnerdyrockstar nerdyrockstar viapiehus piehus
krakoska
3150 2384
Reposted fromsosna sosna viapiehus piehus
krakoska
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viapiehus piehus
krakoska
1518 b9b6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus
krakoska
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
krakoska
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viatalarcio talarcio
krakoska
6482 809e 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viatalarcio talarcio
krakoska
0675 f85f
Reposted frompunisher punisher viatalarcio talarcio
krakoska
3401 bca5 500
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatalarcio talarcio
krakoska
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viatalarcio talarcio
krakoska
9733 c1f9
Reposted frombearded bearded viatalarcio talarcio
krakoska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl